Search
Close this search box.

Financiën – Rijksjaarverslag 2015

Over benefice

Financiën – Rijksjaarverslag 2015

Hier vindt u de belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag van het ministerie van Financiën over 2015. U leest wat de resultaten zijn van de in 2015 genomen maatregelen.

INKOMSTENBELASTING

 

Algemene heffingskorting

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst verdienende partner afgebouwd. Dit gebeurt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar.

In 2015 is maximaal 53,33%  (€1.175) van de algemene heffingskorting uitbetaald aan de minst verdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor belastingplichtigen die geboren zijn voor 1 januari 1963.

Zie ook: Belastingdienst: Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 2015

 

Arbeidskorting

Sinds 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in 3 stappen afgebouwd. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het arbeidsinkomen.

Zie ook: Belastingdienst: Tabel arbeidskorting 2015

 

Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur

Na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning  is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Deze tijdelijke regeling was in principe mogelijk tot en met 2014. Maar sinds 1 januari 2015 is de regeling permanent.

Zie ook: Belastingdienst: vorige woning staat te koop

 

Ouderentoeslag

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen had een belastingplichtige in 2015 rechtop een heffingsvrij vermogen van € 21.330. Het heffingsvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag gelden deze voorwaarden:

 • De belastingplichtige heeft op 31 december 2014 de AOW-leeftijd bereikt.
 • Het vermogen van de belastingplichtige (de grondslag sparen en beleggen) was in 2015 maximaal € 282.226.
 • Had de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan mocht de gezamenlijke grondslag in 2015 niet meer bedragen dan € 564.451. Dit is na aftrek van het heffingsvrije vermogen.

Zie ook: Belastingdienst: Ouderentoeslag in 2015

LOONBELASTING

 

Bijtelling auto van de zaak

Wordt een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt? Dan geldt in 2015 een bijtelling voor dat privégebruik van 25% van de waarde van de auto. Afhankelijk van de CO₂-uitstoot van de auto is een verlaagde bijtelling mogelijk.

De CO₂-uitstootgrenzen van de verlaagde bijtellingscategoriëen zijn in 2015 verder aangescherpt. Net als in voorgaande jaren. De aangepaste grenzen gelden voor auto’s die per 1 januari 2015 voor het eerst op naam zijn gesteld. In het eindejaarspersbericht met de wijzigingen in de belastingheffing voor 2015  staan de CO₂-schijfgrenzen per 1 januari 2015.

Zie ook: Belastingdienst: Bijtelling in 2015

 

Werkkostenregeling

In de werkkostenregeling is per 1 januari 2015 het volgende veranderd:

 • De werkkostenregeling is verplicht voor alle werkgevers.
 • Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag naar 1,2% van het bij de werknemers belaste loon. Dit was 1,5%.
 • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
 • Onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
 • De werkgever mag na afloop van het jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven.
 • De werkgever mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.

Zie ook: Belastingdienst: Werkkostenregeling

AUTOBELASTINGEN

 

Belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

De bpm is sinds 2015 op een paar punten gewijzigd.

 • Invoering van de vaste voet in de bpm. Hierdoor moet voor iedere auto die meer dan 0 gr/km CO₂-uitstoot, ten minste € 175 worden betaald. Voertuigen die geen CO₂ uitstoten, zijn vrijgesteld van bpm.
 • De bpm loopt nu op vanaf een CO₂-uitstoot van 1 gr/km. In 2014 lag die grens bij een CO₂-uitstoot van 88 gr/km voor benzineauto’s. En 85 gr/km voor dieselauto’s.
 • De aparte tarieven en CO₂-grenzen voor diesel- en benzineauto’s zijn afgeschaft.

 

Vrijstelling zeer zuinige personenauto’s in mrb

In 2015 waren de volgende voertuigen vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting:

 • alle motorrijtuigen die geen CO₂uitstoten (nulemissie voertuigen);
 • alle personenauto’s met een CO₂-uitstoot van meer dan 0 gr/km maar niet meer dan 50 gr/km.

BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

 

Wijziging btw-heffing voor telecom-, omroep- en elektronische diensten

Op 1 januari 2015 wijzigden de regels voor digitale diensten aan niet-belastingplichtige afnemers. Digitale diensten zijn telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Deze diensten worden nu belast in het land waar de klant woont. Voor 2015 waren dergelijke diensten nog belast met btw in het land van de leverancier.

Zie ook: Belastingdienst: digitale diensten

 

Wijziging btw regels voor zakelijke rechten

Sinds 1 januari 2015 zijn de btw regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht van erfpacht. Door de wijziging moet btw betaald worden over de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen. Dit heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.

ACCIJNZEN

Verhoging accijns op tabak en brandstoffen

Op 1 januari 2015 zijn de accijnstarieven voor tabak en verschillende brandstoffen verhoogd:

 • De accijns op tabak is verhoogd met 9 cent. Dit geldt voor een pakje sigaretten van 19 stuks en een pakje shag van 40 gram.
 • De accijns op LPG, LNG en minerale oliën is verhoogd met 0,7 cent per liter.

 

Ook interessant