Search
Close this search box.

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Over benefice

Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan jouw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium – voor wie geldt het?
Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen
Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

– De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
– De oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium – voorwaarden waaraan u moet voldoen

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

Per kalenderjaar moet je minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

Daarnaast moet je meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Als je in een kalenderjaar 1250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden mag je meetellen?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.
Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder).

Voorbeelden van werkzaamheden

Directe werkzaamheden:
• Voorbereiding op een opdracht;
• Uitvoering;
• Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer.

Indirecte werkzaamheden:

• Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen;
• Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren;
• Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden;
• Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen.

Zorg voor een goede urenadministratie
Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.

Toetsbaar
De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen
Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Let op bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk heeft gewerkt, en niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Als je starter bent of zwanger

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.
• Je bent een starter: je hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
• Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.
• Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Ook interessant