Search
Close this search box.

AFM: VERPLICHTE FINANCIËLE APK WETTELIJK REGELEN

Over benefice

AFM: VERPLICHTE FINANCIËLE APK WETTELIJK REGELEN
In de Wetgevingsbrief 2016 stelt de AFM voor de periodieke financiële APK wettelijk te regelen. Doel van zo’n APK is consumenten inzicht te geven of zij na pensionering voldoende inkomen zullen hebben. Behalve naar de pensioenopbouw moet hierbij ook worden gekeken naar andere vermogenscomponenten zoals een hypotheek, spaargeld en beleggingen.

Vorig jaar heeft de AFM in haar wetgevingsbrief het belang van een financieel overzicht benadrukt. “Een financieel overzicht, waarin alle financiële informatie van een persoon is opgenomen kan de drempel verlagen en haar of hem stimuleren om met korte- en langetermijn financiële planning aan de slag te gaan. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl biedt op een laagdrempelige manier inzicht in pensioengegevens. De AFM stelt voor om een dergelijk overzicht breder te trekken dan pensioen. Daarbij zou er ook een check-up van de financiële situatie moeten komen waarin alle vermogenscomponenten worden meegenomen”, schrijven Merel van Vroonhoven en Harman Korte in de wetgevingsbrief. Samen met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken onderzoekt de AFM de mogelijkheden voor de introductie van een financiële APK.
Hieronder een selectie van andere wetgevingswensen op het verlanglijstje van de AFM.

Waarborgen voor hypotheken gefinancierd door investeerders
Investeerders zijn op dit moment happig om in hypotheken te beleggen. In de toekomst kan de belangstelling van deze investeerders verflauwen, constateert de AFM. Bijvoorbeeld als de marges op deze investeringen verminderen of als andere beleggingen hogere rendementen opleveren. “Een gevolg kan zijn dat de hypotheekrente door de aanbieder bij renteverlenging verhoogd wordt om klanten te ontmoedigen bij deze aanbieder te blijven. Klanten kunnen dan geconfronteerd worden met onnodig hoge rentes. Naast het feit dat overstappen naar een andere aanbieder kosten met zich meebrengt, is het voor een deel van de klanten misschien zelfs onmogelijk om over te stappen wanneer ze bij renteverlenging niet voldoen aan acceptatiecriteria. Vooral deze consumenten kunnen in de financiële problemen raken.” Samen met Financiën wil de AFM onderzoeken hoe het risico voor onnodig hoge rentes voor bestaande klanten kan worden verkleind.

Ruimere waarschuwings- en publicatiemogelijkheden
De AFM heeft in de wetgevingsbrief van 2015 gepleit voor meer mogelijkheden om de samenleving eerder te kunnen informeren en meer transparantie te kunnen bieden over overtredingen. Inmiddels heeft Financiën een wetsvoorstel gereed dat voorziet in verruiming van de publicatiemogelijkheden. De huidige Wft voorziet in een bevoegdheid om een verklaring of waarschuwing te publiceren bij overtreding van verbodsbepalingen en een aantal specifiek vermelde wetsartikelen. In het concept-wetsvoorstel wordt geregeld dat de toezichthouder een verklaring of waarschuwing kan uitvaardigen bij alle overtredingen met boetecategorie 2 en 3.

Herziening Wet op het fïnancieel toezicht
Vorig jaar heeft de AFM in de wetgevingsbrief ook aandacht gewaagd voor de toekomstbestendigheid van de Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Minister Dijsselbloem heeft dit jaar besloten tot een verkenning hoe de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Maximale vergoeding consumptief krediet
Voor consumptieve kredieten is de maximale toegelaten kredietvergoeding (rente en overige kosten) per jaar 12 procent plus de wettelijke rente, wat op dit moment uitkomt op 14 procent. “De AFM constateert dat er consumptieve leningen zijn waarvan de vergoeding zich dicht bij het maximum bevindt. Deze hoge vergoeding in combinatie met een lage aflossingscomponent heeft bij doorlopende kredieten geleid tot financiële problemen bij consumenten en dan vooral bij consumenten met een hoog kredietbedrag. Een van de mogelijke oplossingen voor deze problematiek kan het wijzigen van de maximale vergoeding zijn.”

Betere aansluiting Pensioenwet en Wft
Vooral op het gebied van pensioen zijn er veel veranderingen. “Door meer keuzemogelijkheden voor zowel de deelnemer (Wet verbeterde premieregeling) als de werkgever (introductie APF) lijken de pensioendiensten die onder de Pensioenwet dan wel de’ù/ft vallen steeds meer op elkaar. Tevens komen de pensioenregelingen en pensioenproducten die onder deze twee wetten vallen steeds meer overeen. De bescherming van de werkgever en de deelnemer is echter anders vormgegeven in de Pensioenwet ten opzichte van de bescherming van de consument en cliënt in de Wft. Dit kan ertoe leiden dat er verschillende eisen van toepassing zijn voor dezelfde soort diensten en regelingen en de wagen doen rijzen welk beschermingsniveau wenselijk is en hoe het level playing field gewaarborgd wordt.” Voor de AFM is dit aanleiding om de aansluiting van de Pensioenwet op de Wft te analyseren. Een concrete wetgevingswens is er op dit moment nog niet.

Ook interessant