Monthly Archives

april 2017

EINDEJAARSTIPS 2016

By | Nieuws | No Comments

Tips voor de BV/IB ondernemer

1 Maak nu nog gebruik van de innovatiebox

Innoverende ondernemers dienen dit jaar nog na te gaan of ze voldoen aan de nu nog soepele regels voor de innovatiebox. Alle winsten die namelijk voortkomen vanuit die innovatie worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%. De regels voor de innovatiebox worden in 2017 strenger. Er komt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende. Grote ondernemingen (meer dan 50 miljoen omzet per jaar en meer dan 7,5 miljoen voordeel uit innovatie) moeten naast de S&O verklaring beschikken over een van de onderstaande zaken:

 • een octrooi;
 • een kwekersrecht;
 • programmatuur;
 • een vergunning om geneesmiddelen op te markt te brengen;
 • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
 • een aanvullend beschermingscertificaat.

2 Maak gebruik van de verruimde fiscale eenheid

Bekijk binnen uw structuur of er een mogelijkheid bestaat om een fiscale eenheid te vormen conform de nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen, gebaseerd op Europese rechtspraak, maken het mogelijk een fiscale eenheid te vormen tussen een Nederlandse grootmoedervennootschap en een Nederlandse kleindochtervennootschap met een buitenlandse, maar wel binnen de EU of EER gevestigde, tussenhoudster. Ook is het mogelijk om een fiscale eenheid te vormen tussen twee Nederlandse zustervennootschappen met een gezamenlijk buitenlandse, maar wel binnen de EU of EER gevestigde, moedervennootschap.

3 Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden

Indien u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt:

 • Voor winsten tot € 200.000 geldt het mkb-tarief van 20%;
 • Voor winsten boven € 200.000 geldt een tarief van 25%.

Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%.

4 Winst uitstellen door voorziening

Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

Tip

U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.

5 Verlaag uw winst met het ondernemingsverlies

Ga na of u nog ondernemingsverliezen uit het verleden heeft die u kunt verrekenen met uw behaalde winsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip

Heeft u geen winst behaald en loopt u zo het risico dat uw verlies verloren gaat? Haal dan uw winst naar voren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.

6 Verlaag uw winst door te investeren

Verwacht u dat uw winst hoog uit zal vallen dit jaar? Ga na of u bedrijfsmiddelen dient aan te schaffen voor uw onderneming. Doet u dit nog voor het einde van het jaar dan verlaagt u daarmee uw winst.

7 Pas de investeringsaftrek toe

Naast dat investeringen uw winst verlagen kunt u ook nog eens in aanmerking komen voor een gunstige fiscale aftrekpost, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693.

Tip

Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen.

Let op

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

8 Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

9 Breng zakelijke kosten in aftrek

Uw winst wordt ook verlaagd door zakelijke kosten in aftrek te brengen. Dit zijn kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming en die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Tip

Ga na of u bijvoorbeeld te maken heeft met de volgende kosten in uw onderneming. Deze kosten kunnen namelijk als zakelijk worden bestempeld:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
 • inrichting van een kantoor of werkplaats;
 • onderhoudskosten;
 • verzekeringen.

10 Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening

Heeft u dit jaar te maken met een verliesgevende BV en heeft u geld nodig? Vraag de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2015. U ontvangt een teruggaaf.

11 Wees voorzichtig met een voorlopige teruggaaf

Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op, u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors.

12 Denk aan de herinvesteringsreserve

Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht? U hoeft de opbrengst niet als winst op te geven als u het reserveert om weer een bedrijfsmiddel te kopen. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u dan niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst.

13 Bewaar uw administratie

Gooi niet al te snel uw administratie weg. U moet namelijk rekening houden met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.

14 Regel uitstel voor uw belastingschulden

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

 • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
 • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
 • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op

Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Tip

Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

 

Tips alleen voor IB ondernemers

15 Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten

U kunt als ondernemer in aanmerking komen voor fiscale ondernemersfaciliteiten. In 2016 kunt u als ondernemer nog een beroep doen op de volgende faciliteiten:

 • de mogelijkheid om 9,8% van de winst uit onderneming te doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De FOR-dotatie bedraagt in beginsel maximaal € 8.774;
 • de zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280, mits de winst daarvoor toereikend is. Dit bedrag is voor starters verhoogd met € 2.123. Voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd geldt juist een 50% lagere vrijstelling;
 • de aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) van in beginsel € 12.484. Dit bedrag wordt voor starters nog verhoogd met € 6.245;
 • de meewerkaftrek. Deze is afhankelijk van de winst, en;
 • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid van minstens € 4.000. Hiervoor geldt een verlaagd urencriterium.

Let op

De bovengenoemde faciliteiten zijn alleen van toepassing als de ondernemer aan het urencriterium voldoet. Voor de meeste faciliteiten gelden daarnaast aanvullende voorwaarden.

16 Uw urenadministratie in orde?

Indien u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersfaciliteiten, moet u elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Heeft u naast uw onderneming een baan? Dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

17 Bent u resultaatgenieter of ondernemer?

U komt als ondernemer in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling ongeacht of u voldoet aan het urencriterium. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en bedraagt 14%.

Let op

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

Indien u voor de inkomstenbelasting niet wordt gezien als ondernemer maar u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. U kwalificeert dan als resultaatgenieter. Voor de resultaatgenieter kan een vergelijkbare faciliteit gelden in de vorm van de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Deze faciliteit geldt ook voor de aanmerkelijkbelanghouder die vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan zijn BV. De faciliteit houdt in dat 12% van het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit werkzaamheden is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

BTW tips

18 Straks eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte. De enige mogelijkheid om deze btw terug te vragen is door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u moet aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen. Bijvoorbeeld door een brief van de afnemer of een curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen. Daarnaast zit er ook een deadline aan vast. Het verzoek moet binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend.

De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U dient enkel de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering te brengen in de btw aangifte.

Let op

De termijn van één maand blijft bestaan. De verwerking in de aangifte dient dus uiterlijk één maand na één jaar na opeisbaarheid van de vergoeding plaats te vinden.

19 Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

20 Kies het gunstigste btw-aangiftetijdvak

U mag zelf bepalen of u uw btw-aangifte per kwartaal of per maand doet. Probeer hier een juiste keuze in te maken zodat u een liquiditeitsvoordeel weet te behalen. Kijk bijvoorbeeld of u vaak btw moet afdragen, dan zou een kwartaalaangifte raadzaam zijn. Ingeval u juist te maken hebt met een structurele teruggave van btw, kunt u ervoor kiezen om maandelijks de btw- aangifte in te dienen.

Let op

Ook jaarlijks btw-aangifte doen is mogelijk. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

U moet dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;
 • U hebt geen vergunning artikel 23 Wet OB;
 • U hebt per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten: intracommunautaire leveringen, intracommunautaire diensten, intracommunautaire verwervingen, afgenomen intracommunautaire diensten.

21 Voorkom contante betalingen brandstof zakelijke auto

U kunt de btw over het onderhoud en gebruik van uw zakelijke auto in aftrek brengen, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit betekent dat u ook de btw op de brandstof die u betaalt voor uw zakelijke auto als voorbelasting in aftrek kan brengen. U dient wel aan te tonen dat u de brandstof zelf betaald heeft. Bij contante betalingen is het niet altijd duidelijk wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom altijd voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

22 Bij privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt.

Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Tip

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

23 Lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Heeft u dit jaar in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen geleverd aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), dan had u maandelijks een opgaaf ICP moeten indienen. Ga na of dit juist heeft plaatsgevonden.

24 Corrigeer uw btw-aangiften Heeft u de btw in uw aangiften onjuist verwerkt? Dan kunt u bij een btw-correctie van minder dan € 1.000 (te betalen of te ontvangen), gebruik maken van de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Grotere correcties moet u melden in een suppletieformulier Omzetbelasting.

25 Denk aan de factuureisen

Er gelden extra factuureisen indien u handel drijft binnen de EU. Dit geldt ingeval u goederen exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering. Ga na of uw facturen aan deze extra eisen voldoen:

 • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer dit nummer ook;
 • U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal: ‘tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ‘68’ of ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’.

Tips voor de DGA

26 Wat moet u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer?

Indien u als dga nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u er in elk geval voor zorgen dat deze opbouw vóór 2017 is gestopt en de juiste acties daartoe zijn genomen. U kunt niet wachten tot 2017. Indien u wacht riskeert u dat de pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen. U kunt geconfronteerd worden met een heffing van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Tip

Leg als dga samen met uw BV vast dat de pensioenopbouw stopt vóór 1 januari 2017. Wat staat u na 1 januari 2017 te wachten? U moet kiezen wat er met het opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Daarvoor krijgt u drie opties. U kunt kiezen voor afkoop. U krijgt drie jaar de tijd om uw pensioen in eigen beheer af te kopen en over te maken naar privé. U kunt kiezen voor een oudedagsverplichting, een nieuwe vorm van pensioen in eigen beheer. Als laatste optie kunt u kiezen om uw toekomstige opbouw te staken en uw reeds opgebouwde pensioen te laten staan.

Let op

Ga goed na welke optie de juiste voor u is. Elke optie heeft ook nog eens eigen voorwaarden waaraan u dient te voldoen.

27 Hoe hoog is uw gebruikelijk loon?

Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als dga. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 44.000.

Ligt u loon lager dan deze bedragen? Dan moet u dit wel aannemelijk kunnen maken.

28 Minimumloon voor startende innovatieve dga

U mag als dga vanaf 1 januari 2017 afwijken van het gebruikelijk loon indien u kwalificeert als startende innovatieve ondernemer. Tijdens de eerste drie jaar na de start mag u uw loon verlagen tot het minimumloon.

29 Bonus of dividenduitkering?

Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een bonus. Let wel op dat dit als loon wordt belast tegen een hoog tarief. U kunt ook kiezen voor een dividenduitkering. Deze valt in een lager aanmerkelijk belangtarief van 25%. Ga na of u de extra beloning in de vorm van loon of in de vorm van een dividenduitkering wilt ontvangen.

30 Houd rekening met de uitkeringstoets

Indien uw BV een dividenduitkering doet, dan moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Het bestuur moet dan toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Bij de toets gaat het om een beoordeling van de betalingsperiode van ongeveer twaalf maanden ná het moment van uitkering. Als het bestuur ten tijde van de uitkering weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na een uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is het bestuur aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering ontstaat.

31 Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte

Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2016 en daarin ook de renteaftrek te claimen.

32 Denk aan uw sociale verzekeringsplicht

Ga na of uw sociale verzekerzekeringsplicht voor de premies werknemersverzekeringen goed is vastgesteld. Bent u wel of niet verplicht verzekerd? U bent verplicht verzekerd indien er sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. Hierbij telt mee dat de bestuurder ook aandeelhouder is en niet tegen zijn wil kan worden ontslagen.

U hebt geen verzekeringsplicht indien u als bestuurder:

 • al dan niet tezamen met uw echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt dat u volgens de statuten van de vennootschap over uw ontslag kan besluiten;
 • tezamen met uw bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met uw echtgenoot, aandelen houdt die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat u over zijn ontslag kan besluiten;
 • samen met de andere bestuurders alle aandelen bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Tips voor werkgever-werknemer

33 Hoe gaat u uw vrije ruimte toetsen? U hoeft als werkgever maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. U moet dan aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting wordt afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Tip

Ga na of de jaarlijkse afrekening wel goed uitpakt voor u. Deze is namelijk niet verplicht. U kunt er nog steeds voor kiezen om de loonbelasting al eerder in gedeelten af te dragen.

34 Commissarissen niet meer in dienstbetrekking

Indien u momenteel een commissaris in fictieve dienstbetrekking heeft, komt hier per 1 januari 2017 een einde aan. U bent dan ook niet meer verplicht sociale premies en loonheffingen af te dragen.

35 Loonkostenvoordeel voor werknemers met minimumloon

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel. U hoeft hier niks voor te doen. Dit loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per gemiddeld verloond uur. Hierbij geldt wel een jaarmaximum.

Let op

U komt automatisch in aanmerking voor het LIV indien uw werknemer een loon verdient van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder. Daarnaast dient uw werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar bij u te werken en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tip

Voor een werknemer die jonger is dan 23 kunt u ook recht hebben op het LIV als deze werknemer minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijke minimumloon dat geldt voor een 23-jarige verdient.

36 Wacht met een auto van de zaak

Ga na of het handig is om pas in 2017 een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Vanaf 2017 gaat namelijk het aantal bijtellingscategorieën omlaag en zal voor alle auto’s van de zaak de bijtelling van 22% gelden in plaats van 25%, behalve voor elektrische auto’s. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Het rijden in een plug-in hybride auto wordt niet meer fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen voor deze auto’s worden afgebouwd. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-ins de algemene bijtelling van 22%.

Tips voor alle belastingplichtigen

37 Verlaag uw box 3-vermogen

Op 1 januari 2017 zal de grondslag voor uw box 3 vermogen bepaald worden. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. Ook kunt een schenking doen of een dure aankoop.

38 Beleggen via flits-VBI niet meer aantrekkelijk

Het wordt straks minder aantrekkelijk om de belastingheffing te verlagen door uw vermogen onder te brengen in een VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling). Het box 3-vermogen dat ondergebracht wordt in een VBI waarin u een aanmerkelijk belang heeft, wordt straks niet alleen belast in box 2, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen achttien maanden weer terugkomt naar box 3.

39 Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 tot € 100.000. Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

40 Laatste kans aftrek kinderalimentatieverplichting

Indien u kinderalimentatie moet betalen dan kunt u voor de laatste keer de waarde opvoeren als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting 2016. Deze regeling vervalt per 1 januari 2017.

41 Einde aan aftrek scholingskosten

U kunt in 2017 nog voor de laatste keer scholingskosten in aftrek brengen. Deze aftrekpost verdwijnt namelijk in 2018. U kunt daarna onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor scholingsvouchers. Deze zijn niet fiscaal geregeld.

Tip

U kunt als ondernemer de kosten voor scholing wel blijven aftrekken indien u kunt aantonen dat het gaat om ondernemingskosten.

42 Laatste kans aftrek onderhoud monumentenwoning

U krijgt als eigenaar van een rijksmonument nog een laatste kans in uw aangifte inkomstenbelasting 2016 om de kosten van onderhoud in aftrek te brengen. Deze regeling komt met ingang van 2017 te vervallen.

Tip

Indien u nu al verplichtingen bent aangegaan voor onderhoud maar het onderhoud vindt pas na 1 januari 2017 plaats, dan kunt u voor 2017 en 2018 mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie.

Zzp’er mag huur aftrekken van belasting

By | Nieuws | No Comments

Goed nieuws voor thuiswerkende zzp’ers: zij mogen de kosten van hun huurwoning met terugwerkende kracht aftrekken. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in hoger beroep.

De uitspraak volgt na een claim van een bouwondernemer die zijn huurkosten als aftrekpost opgaf. Dit wees het Haagse gerechtshof eerder af. Nu heeft de Hoge Raad echter in hoger beroep beslist dat het huurrecht een vermogensrecht is en dus tot het ondernemersvermogen gerekend mag worden. In het arrest valt onder andere te lezen dat “een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning mede moet worden begrepen een tot ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning.” Dit houdt uiteraard wel in dat de zzp’er vanuit zijn huurwoning werkzaamheden voor zijn onderneming moet verrichten.

Volledige huur aftrekbaar
Dit is goed nieuws voor thuiswerkende zelfstandige ondernemers, die hiermee – net als zzp’ers met een koopwoning – gebruikmaken van fiscale voordelen. De volledige kosten van de huurwoning mogen van de winst afgetrokken worden, wat overigens wel inhoudt dat er een bijtelling geldt voor het privégebruik van de huurwoning: “De etikettering van het huurrecht leidt ertoe dat het gehele bedrag van de huur ten laste van de winst kan worden gebracht en dat daar tegenover vanwege het privégebruik van de woning een te bepalen bedrag aan de winst dient te worden toegevoegd. Deze bijtelling betreft mede de werkkamer”, oordeelt de Hoge Raad.

De uitspraak geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat zzp’ers die nog aangifte moeten doen of waarbij de aangifte nog loopt, de huurkosten al mogen opvoeren als aftrekpost.

 

Een eigen woning kopen met behulp van je ouders

By | Nieuws | No Comments

Als je ouders je willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een huis, zijn daar meerdere mogelijkheden voor. Eerder al bespraken wij de mogelijkheid geld te lenen van je ouders. Je ouders kunnen je echter ook geld schenken voor je eigen woning. Onder voorwaarden kan deze schenking belastingvrij zijn.

Als je een schenking ontvangt voor je eigen woning, kan dit onder voorwaarden belastingvrij zijn. Dit is een groot voordeel aangezien de schenkbelasting tussen de 10 en 40 procent is, afhankelijk van de familieband en de hoogte van de schenking.

Voorwaarden
Er kan een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gelden, indien deze schenking wordt gebruikt voor:
De aankoop van een eigen woning, de vrijstelling vervalt weer als je niet binnen drie jaar na aankoop in de woning gaat wonen.
Het aflossen van een eigenwoningschuld.
Het verbeteren of onderhouden van de eigen woning, de schenking moet dan worden gebruikt in het jaar van de schenking en de daarop volgende twee jaren.
Het afkopen van een erfpachtcanon of soortgelijk recht.
Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning. Het moet hier gaan om een restschuld waarover nog renteaftrek mogelijk is. De restschuld moet dan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 zijn ontstaan.

Het is belangrijk dat je de besteding van de schenking kunt bewijzen, bewaar de facturen en overige papieren dus goed. Bovendien geldt de vrijstelling pas nadat de uitgaven zijn gedaan, op deze manier wordt geen vrijstelling verkregen als de schenking uiteindelijk toch voor een ander doel wordt benut.

Om daadwerkelijk recht te hebben op de verhoogde schenkingsvrijstelling moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Als je zelf ouder bent dan 40, maar je echtgenoot (of geregistreerd partner) is nog geen 40, dan mag je alsnog gebruik maken van de vrijstelling.
De schenking moet worden ontvangen door je ouders.

Verhoogde vrijstelling
Voor 2016 bedraagt de eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning €53.016. Dit bedrag kan eenmalig door de ouders aan elk kind geschonken worden. Indien de ouders gescheiden zijn, betekent dit niet dat zij beide €53.016 mogen schenken. De vrijstelling geldt voor de beide ouders gezamenlijk.

Desgewenst kan de vrijstelling van €53.016 gesplitst worden, een deel kan dan gebruikt worden voor de eigen woning terwijl de rest voor iets anders gebruikt wordt. Om recht te hebben op de vrijstelling moet echter wel minimaal €27.567 van de €53.016 worden besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting
Als je een schenking ontvangt, moet je hier als ontvanger aangifte schenkbelasting over doen. Ook over een schenking van minder dan €53.016 moet je aangifte doen. In de aangifte kun je vervolgens de eenmalig verhoogde vrijstelling claimen, mits je aan de voorwaarden voldoet en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de vrijstelling.

Besparing
Zowel met een lening bij je ouders als bij een gift van je ouders, bespaar je belasting. Bij een lening zal deze besparing in delen optreden terwijl de besparing bij een gift ineens is.

Besparing met schenking
Indien je ouders een schenking doen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling, hoef je hier geen schenkbelasting over te betalen. Bovendien verminder je de toekomstige erfbelasting, je ouders hebben immers minder vermogen. Vóór het overlijden levert dit ook een besparing op, het box 3 inkomen zal voor je ouders aanzienlijk verminderen waardoor zij jaarlijks geen of minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Aan de andere kant zal je wel minder hypotheekrenteaftrek hebben aangezien je een lagere eigenwoningschuld hebt, de schenking van je ouders kwalificeert tenslotte niet als schuld.

Besparing bij lening
Indien je ouders je een lening geven, kwalificeert deze lening (onder voorwaarden) als eigenwoningschuld. Hierdoor heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Indien je het slim opstelt, eventueel in combinatie met schenkingen, kan de hypotheekrenteaftrek meer zijn dan de te betalen rente. Wel blijft de lening vermogen van je ouders, hierdoor moeten zij jaarlijks nog steeds inkomstenbelasting betalen over dit vermogen (mits boven de heffingsvrije grens). Voor de erfbelasting zal dit bovendien geen besparing opleveren, het geld verlaat fiscaal immers nooit het vermogen van je ouders.

Verruiming verhoogde vrijstelling vanaf 2017
In 2014 gold een verhoging van de eigen woning schenking tot €100.000. Deze verhoging zal vanaf 2017 opnieuw gelden, in aangepaste vorm. De hogere vrijstelling van €100.000 hoeft niet meer gedaan te worden door ouders en kan verspreid worden over drie jaar. Wel gelden de leeftijdseis en bestedingseis nog. Indien in 2015 of 2016 al gebruik is gemaakt van de vrijstelling van €53.016, kan deze in 2017 nog worden aangevuld tot €100.000. Deze inhaalmogelijkheid zal per 2019 vervallen.

Doordat de eis dat de schenking door je ouders moet worden gedaan vervalt, kan je meerdere keren gebruik maken van de vrijstelling. Zo kunnen je ouders gezamenlijk €100.000 schenken en een familievriend kan ook €100.000 schenken.

Verschil met de verruiming van de vrijstelling in 2014 is wel dat de leeftijdseis in stand blijft, de ontvanger van de schenking moet vanaf 2017 dus wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. In 2014 verviel deze eis.

 

Nieuwe Ziektewet: zo pak je de re-integratie aan

By | Nieuws | No Comments

Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Dat bespaart je veel tijd en geld. Wij geven je tips voor een doelgericht re- integratiebeleid dat past bij de vernieuwde Ziektewet.

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), ook wel modernisering van de Ziektewet genoemd, is een serie van maatregelen. Deze hebben tot doel om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder (ex-)medewerkers zonder vast dienstverband. Als werkgever word je ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-) tijdelijke medewerkers. Daar waar je dat eerder alleen voor vaste medewerkers was. Na de modernisering van de Ziektewet ben je ook maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte tijdelijke medewerkers in de WGA. Als je ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent dan gaat het om een periode van in totaal 12 jaar.

 

Start het verzuimbeleid binnen 3 maanden na ziekte
Wordt een van je vaste of flexibele medewerkers ziek? Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd? Bijvoorbeeld door miscommunicatie tussen jou en de medewerker? Dan sta je direct met 1-0 achter. Start dus direct goed en proactief.

Zorg voor een goede medewerkersadministratie
Voorkom verrassingen! Maak als onderdeel van je verzuimbeleid een goed overzicht van je vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers die uit dienst gaan. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek? Dan kunnen ze onder omstandigheden toch nog onder je verantwoordelijkheid vallen voor de Ziektewet- en WGA-lasten.

Leg daarom nauwkeurig vast:

• welke vaste en tijdelijke medewerkers je in dienst hebt (gehad);
• welke medewerkers ziek uit dienst zijn gegaan;
• welke medewerkers binnen 4weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden;
• welke vaste medewerkers na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan;
• welke medewerkers recht hebben op een ‘no-riskpolis’.

Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de 1e ziektedag.

Een goede administratie is noodzakelijk:

• voor controle van de premienota van de belastingdienst;
• als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA;
• je verzekeraar heeft inzicht in je personeelsbestand nodig om de juiste premie te berekenen;
• om de opgave van het UWV te controleren

Heb je je administratie op orde? Dan is de controle van de opgave van het UWV eenvoudig.

Controleer altijd zorgvuldig de opgave van het UWV

Kom je in de opgave van het UWV namen tegen die je niet kent? Of medewerkers die recht hebben op een no-riskpolis? Neem dan direct contact op met het UWV. Doe je dit niet? Dan betaal je voor deze persoon terwijl dat niet je verantwoordelijkheid is.

Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren. Zij hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Er zijn tenslotte weinig werkgevers die op hen zitten te wachten. Wat kun je doen? Vraag je arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke medewerker (flexwerker) ziek uit dienst gaat. En maak het onderdeel van je verzuimbeleid om contact te onderhouden met medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vraag hoe het met hen gaat. Nodig hen uit in je bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie. Doe dit ongeacht of je dit risico bij het UWV of een verzekeraar verzekerd hebt. Niet alleen toon je hiermee goed (ex-) werkgeverschap. Maar je houdt ook zicht op de re-integratie. Je hoort hoe het gaat en kunt daarop inspelen. Je ex-medewerker voelt zich gehoord en houdt een band met je bedrijf. Zo voorkom je dat je ex-medewerker een afwachtende houding aanneemt.

Beste medicijn: een nieuwe baan!
De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. Vanuit die positie bouwen ze hun werk op. Zieke mensen zonder baan richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn. Ook ervaren zij een hogere drempel om weer aan het werk te gaan. Onderzoek daarom of de vangnetter binnen je bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan ben je zelfs verplicht om re-integratie binnen je eigen bedrijf (1e spoor) te onderzoeken en wanneer mogelijk toe te passen. Dit is in je geval dan een verplicht onderdeel van het verzuimbeleid.

Risicobeheersing verzuimbeleid: tijdelijk contract of uitzendkrachten?
Werk je vooral met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen? Dan kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn. Maar de loondoorbetaling bij ziekte (of Ziektewetuitkeringen), de Poortwachterverplichtingen en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in je afweging.

 

AFM: VERPLICHTE FINANCIËLE APK WETTELIJK REGELEN

By | Nieuws | No Comments

AFM: VERPLICHTE FINANCIËLE APK WETTELIJK REGELEN
In de Wetgevingsbrief 2016 stelt de AFM voor de periodieke financiële APK wettelijk te regelen. Doel van zo’n APK is consumenten inzicht te geven of zij na pensionering voldoende inkomen zullen hebben. Behalve naar de pensioenopbouw moet hierbij ook worden gekeken naar andere vermogenscomponenten zoals een hypotheek, spaargeld en beleggingen.

Vorig jaar heeft de AFM in haar wetgevingsbrief het belang van een financieel overzicht benadrukt. “Een financieel overzicht, waarin alle financiële informatie van een persoon is opgenomen kan de drempel verlagen en haar of hem stimuleren om met korte- en langetermijn financiële planning aan de slag te gaan. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl biedt op een laagdrempelige manier inzicht in pensioengegevens. De AFM stelt voor om een dergelijk overzicht breder te trekken dan pensioen. Daarbij zou er ook een check-up van de financiële situatie moeten komen waarin alle vermogenscomponenten worden meegenomen”, schrijven Merel van Vroonhoven en Harman Korte in de wetgevingsbrief. Samen met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken onderzoekt de AFM de mogelijkheden voor de introductie van een financiële APK.
Hieronder een selectie van andere wetgevingswensen op het verlanglijstje van de AFM.

Waarborgen voor hypotheken gefinancierd door investeerders
Investeerders zijn op dit moment happig om in hypotheken te beleggen. In de toekomst kan de belangstelling van deze investeerders verflauwen, constateert de AFM. Bijvoorbeeld als de marges op deze investeringen verminderen of als andere beleggingen hogere rendementen opleveren. “Een gevolg kan zijn dat de hypotheekrente door de aanbieder bij renteverlenging verhoogd wordt om klanten te ontmoedigen bij deze aanbieder te blijven. Klanten kunnen dan geconfronteerd worden met onnodig hoge rentes. Naast het feit dat overstappen naar een andere aanbieder kosten met zich meebrengt, is het voor een deel van de klanten misschien zelfs onmogelijk om over te stappen wanneer ze bij renteverlenging niet voldoen aan acceptatiecriteria. Vooral deze consumenten kunnen in de financiële problemen raken.” Samen met Financiën wil de AFM onderzoeken hoe het risico voor onnodig hoge rentes voor bestaande klanten kan worden verkleind.

Ruimere waarschuwings- en publicatiemogelijkheden
De AFM heeft in de wetgevingsbrief van 2015 gepleit voor meer mogelijkheden om de samenleving eerder te kunnen informeren en meer transparantie te kunnen bieden over overtredingen. Inmiddels heeft Financiën een wetsvoorstel gereed dat voorziet in verruiming van de publicatiemogelijkheden. De huidige Wft voorziet in een bevoegdheid om een verklaring of waarschuwing te publiceren bij overtreding van verbodsbepalingen en een aantal specifiek vermelde wetsartikelen. In het concept-wetsvoorstel wordt geregeld dat de toezichthouder een verklaring of waarschuwing kan uitvaardigen bij alle overtredingen met boetecategorie 2 en 3.

Herziening Wet op het fïnancieel toezicht
Vorig jaar heeft de AFM in de wetgevingsbrief ook aandacht gewaagd voor de toekomstbestendigheid van de Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Minister Dijsselbloem heeft dit jaar besloten tot een verkenning hoe de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Maximale vergoeding consumptief krediet
Voor consumptieve kredieten is de maximale toegelaten kredietvergoeding (rente en overige kosten) per jaar 12 procent plus de wettelijke rente, wat op dit moment uitkomt op 14 procent. “De AFM constateert dat er consumptieve leningen zijn waarvan de vergoeding zich dicht bij het maximum bevindt. Deze hoge vergoeding in combinatie met een lage aflossingscomponent heeft bij doorlopende kredieten geleid tot financiële problemen bij consumenten en dan vooral bij consumenten met een hoog kredietbedrag. Een van de mogelijke oplossingen voor deze problematiek kan het wijzigen van de maximale vergoeding zijn.”

Betere aansluiting Pensioenwet en Wft
Vooral op het gebied van pensioen zijn er veel veranderingen. “Door meer keuzemogelijkheden voor zowel de deelnemer (Wet verbeterde premieregeling) als de werkgever (introductie APF) lijken de pensioendiensten die onder de Pensioenwet dan wel de’ù/ft vallen steeds meer op elkaar. Tevens komen de pensioenregelingen en pensioenproducten die onder deze twee wetten vallen steeds meer overeen. De bescherming van de werkgever en de deelnemer is echter anders vormgegeven in de Pensioenwet ten opzichte van de bescherming van de consument en cliënt in de Wft. Dit kan ertoe leiden dat er verschillende eisen van toepassing zijn voor dezelfde soort diensten en regelingen en de wagen doen rijzen welk beschermingsniveau wenselijk is en hoe het level playing field gewaarborgd wordt.” Voor de AFM is dit aanleiding om de aansluiting van de Pensioenwet op de Wft te analyseren. Een concrete wetgevingswens is er op dit moment nog niet.

Wat verandert er per 1 juli 2016?

By | Nieuws | No Comments

Per 1 juli 2016 treden een aantal wetswijzigingen in werking. Zo wordt de ketenbepaling gewijzigd en kan de jaarrekening alleen via SBR of online service worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hieronder volgt een overzicht.

Belastingzaken

Motorrijtuigenbelasting niet meer per jaar
Betaalt u uw motorrijtuigenbelasting (Mrb) voor een heel jaar in 1 keer? Straks kan dit niet meer. U kunt dan alleen nog maandelijks automatisch laten afschrijven of zelf per 3 maanden vooruit betalen.

Boete voor zwartsparen verdubbeld

Vanaf 1 juli gaat de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden omhoog van 60% naar 120%. Bij niet melden geldt een boete van 300%.

Jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal
Rechtspersonen, financieel intermediairs en softwareleveranciers kunnen hun jaarrekening per 1 juli 2016 alleen via SBR (Standard Business Reporting) of online service (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Makkelijker verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerder

De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders wordt versoepeld. De geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning gaat omhoog van 1 naar 3 jaar. Daarnaast vervalt de eis van een accountantsverklaring over de herkomst van het te investeren vermogen. Ook versoepelt de toetsing van de investering. Investeringen in onroerend goed voor bewoning worden voortaan uitgesloten.

Personeel en beroepseisen

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte
Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).
Sluit u uw bedrijf vanwege uw eigen pensioen of langdurige ziekte? Ook dan verzorgt UWV de vergoeding aan uw medewerkers uit het Awf.
Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag en dossier.

Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk
De regels voor flexwerk veranderen. In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag u straks na 3 maanden een nieuw contract geven. Nu geldt nog dat werknemers na een opeenvolging van 3 contracten een vast contract moeten krijgen, tenzij u een tussenpoos van 6 maanden neemt. Het verkorten van de termijn moet worden afgesproken bij cao.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen
Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en wilt u deze wijzigen? Dan moet straks eerst de ondernemingsraad (OR) hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.
Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan bent u straks verplicht de verhouding tussen het salaris van de top en de gewone werknemers jaarlijks te bespreken met uw ondernemingsraad.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens
Het is straks mogelijk dat uw medewerker geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan Justis alleen een VOG weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan. Politiegegevens zijn hierbij ondersteunend.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016. Via de “rekentool minimumloon” kan uitgerekend worden wat iemand op dit moment minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:
• € 1.537,20 per maand;
• € 354,75 per week;
• € 70,95 per dag.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.524,60 naar € 1.537,20 bruto per maand.

Bedrijfsvoering

Aanbestedingsregels veranderen
De Aanbestedingswet 2012 wordt aangevuld met nieuwe Europese richtlijnen. Het is straks niet meer mogelijk om de oude modellen eigen verklaring te gebruiken voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is straks verplicht.
Ook verdwijnt het zogenaamde 2B-regime. Straks kunnen alle burgers en/of ondernemers meedingen naar dergelijke opdrachten.

Invoering civiel bestuursverbod
Er komt een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich bezig houden met faillissementsfraude. Een bestuurder met een bestuursverbod kan niet langer bestuurder blijven van het failliete bedrijf. Ook bij andere rechtspersonen waar hij bestuurder is, kan hij niet langer aanblijven. Bovendien kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden. Het bestuursverbod duurt maximaal 5 jaar. Doel van het bestuursverbod is faillissementsfraude bestrijden.

Kamerverhuurder betaalt bemiddelingskosten

Bij kamerverhuur betaalt u straks de bemiddelingskosten wanneer een bemiddelaar zowel voor u als de huurder optreedt. Nu kunnen die kosten nog in rekening worden gebracht bij zowel u als de kamerhuurder.

Vaste vergoeding vervangt energierekening zeer zuinige huurwoning
U kunt als verhuurder straks met uw huurder een vaste vergoeding overeenkomen voor de energieprestatie van de huurwoning. Deze vergoeding hoort niet bij de huurprijs en is bedoeld voor energiebesparende voorzieningen aan de woning. De energieprestatievergoeding kan zo de energierekening bij normaal gebruik vervangen.
De vergoeding geeft u meer zekerheid over het bedrag dat u in rekening mag brengen. Ook geeft hij inzicht in de exploitatiemogelijkheden voor zeer energiezuinige woningen.

Acquisitiefraude wordt strafbaar
Er komt een duidelijke straf op acquisitiefraude en een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Behalve telefonische misleiding of misleiding via een vertegenwoordiger, vallen ook de zogenaamde spookfacturen onder acquisitiefraude.

Meer mogelijkheden voor aanbieden tijdelijke huurcontracten
Verhuurders krijgen meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan een huurder aan te bieden:
Voor een zelfstandige woning mag de verhuurder straks een huurcontract voor (bepaalde) korte tijd aanbieden. Aan het einde van de maximale termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging. Deze maximale termijn geldt niet voor zelfstandige sociale huurwoningen.
Voor onzelfstandige woningen mag de verhuurder een huurcontract van maximaal 5 jaar aanbieden.

De verhuurder kan straks op grond van ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ de huur opzeggen bij bepaalde doelgroepen zoals jongeren, promovendi en grote gezinnen.

De verhuurder kan straks makkelijker ontruiming eisen na afloop van een afgesproken termijn, omdat de verhuurder zelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken. Zo worden meerdere tussenhuren en verlenging van de tussenhuur mogelijk.

De verhuurder kan straks ook een te koop staande huurwoning tijdelijk verhuren.

Bedrijf starten

Bedrijf oprichten in de Europese Unie wordt eenvoudiger
U kunt straks makkelijker een bedrijf in het buitenland oprichten. Dit wordt mogelijk door nieuwe Europese regelgeving voor het vestigen van een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het buitenland.

De regelgeving in de EU-lidstaten wordt op elkaar afgestemd. Zo komt er 1 Europese inschrijvingsprocedure. Ook krijgt u de mogelijkheid om u online in te schrijven met een uniform model voor statutaire bepalingen. Voor oprichting hebt u een maatschappelijk kapitaal nodig.

Financiën – Rijksjaarverslag 2015

By | Nieuws | No Comments

Financiën – Rijksjaarverslag 2015

Hier vindt u de belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag van het ministerie van Financiën over 2015. U leest wat de resultaten zijn van de in 2015 genomen maatregelen.

INKOMSTENBELASTING

 

Algemene heffingskorting

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst verdienende partner afgebouwd. Dit gebeurt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar.

In 2015 is maximaal 53,33%  (€1.175) van de algemene heffingskorting uitbetaald aan de minst verdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor belastingplichtigen die geboren zijn voor 1 januari 1963.

Zie ook: Belastingdienst: Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting 2015

 

Arbeidskorting

Sinds 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in 3 stappen afgebouwd. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het arbeidsinkomen.

Zie ook: Belastingdienst: Tabel arbeidskorting 2015

 

Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur

Na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning  is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Deze tijdelijke regeling was in principe mogelijk tot en met 2014. Maar sinds 1 januari 2015 is de regeling permanent.

Zie ook: Belastingdienst: vorige woning staat te koop

 

Ouderentoeslag

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen had een belastingplichtige in 2015 rechtop een heffingsvrij vermogen van € 21.330. Het heffingsvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag gelden deze voorwaarden:

 • De belastingplichtige heeft op 31 december 2014 de AOW-leeftijd bereikt.
 • Het vermogen van de belastingplichtige (de grondslag sparen en beleggen) was in 2015 maximaal € 282.226.
 • Had de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan mocht de gezamenlijke grondslag in 2015 niet meer bedragen dan € 564.451. Dit is na aftrek van het heffingsvrije vermogen.

Zie ook: Belastingdienst: Ouderentoeslag in 2015

LOONBELASTING

 

Bijtelling auto van de zaak

Wordt een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt? Dan geldt in 2015 een bijtelling voor dat privégebruik van 25% van de waarde van de auto. Afhankelijk van de CO₂-uitstoot van de auto is een verlaagde bijtelling mogelijk.

De CO₂-uitstootgrenzen van de verlaagde bijtellingscategoriëen zijn in 2015 verder aangescherpt. Net als in voorgaande jaren. De aangepaste grenzen gelden voor auto’s die per 1 januari 2015 voor het eerst op naam zijn gesteld. In het eindejaarspersbericht met de wijzigingen in de belastingheffing voor 2015  staan de CO₂-schijfgrenzen per 1 januari 2015.

Zie ook: Belastingdienst: Bijtelling in 2015

 

Werkkostenregeling

In de werkkostenregeling is per 1 januari 2015 het volgende veranderd:

 • De werkkostenregeling is verplicht voor alle werkgevers.
 • Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag naar 1,2% van het bij de werknemers belaste loon. Dit was 1,5%.
 • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
 • Onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
 • De werkgever mag na afloop van het jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven.
 • De werkgever mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.

Zie ook: Belastingdienst: Werkkostenregeling

AUTOBELASTINGEN

 

Belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

De bpm is sinds 2015 op een paar punten gewijzigd.

 • Invoering van de vaste voet in de bpm. Hierdoor moet voor iedere auto die meer dan 0 gr/km CO₂-uitstoot, ten minste € 175 worden betaald. Voertuigen die geen CO₂ uitstoten, zijn vrijgesteld van bpm.
 • De bpm loopt nu op vanaf een CO₂-uitstoot van 1 gr/km. In 2014 lag die grens bij een CO₂-uitstoot van 88 gr/km voor benzineauto’s. En 85 gr/km voor dieselauto’s.
 • De aparte tarieven en CO₂-grenzen voor diesel- en benzineauto’s zijn afgeschaft.

 

Vrijstelling zeer zuinige personenauto’s in mrb

In 2015 waren de volgende voertuigen vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting:

 • alle motorrijtuigen die geen CO₂uitstoten (nulemissie voertuigen);
 • alle personenauto’s met een CO₂-uitstoot van meer dan 0 gr/km maar niet meer dan 50 gr/km.

BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

 

Wijziging btw-heffing voor telecom-, omroep- en elektronische diensten

Op 1 januari 2015 wijzigden de regels voor digitale diensten aan niet-belastingplichtige afnemers. Digitale diensten zijn telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Deze diensten worden nu belast in het land waar de klant woont. Voor 2015 waren dergelijke diensten nog belast met btw in het land van de leverancier.

Zie ook: Belastingdienst: digitale diensten

 

Wijziging btw regels voor zakelijke rechten

Sinds 1 januari 2015 zijn de btw regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht van erfpacht. Door de wijziging moet btw betaald worden over de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen. Dit heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.

ACCIJNZEN

Verhoging accijns op tabak en brandstoffen

Op 1 januari 2015 zijn de accijnstarieven voor tabak en verschillende brandstoffen verhoogd:

 • De accijns op tabak is verhoogd met 9 cent. Dit geldt voor een pakje sigaretten van 19 stuks en een pakje shag van 40 gram.
 • De accijns op LPG, LNG en minerale oliën is verhoogd met 0,7 cent per liter.

 

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

By | Nieuws | No Comments

Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan jouw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium – voor wie geldt het?
Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen
Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

– De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
– De oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium – voorwaarden waaraan u moet voldoen

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

Per kalenderjaar moet je minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

Daarnaast moet je meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Als je in een kalenderjaar 1250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden mag je meetellen?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.
Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder).

Voorbeelden van werkzaamheden

Directe werkzaamheden:
• Voorbereiding op een opdracht;
• Uitvoering;
• Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer.

Indirecte werkzaamheden:

• Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen;
• Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren;
• Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden;
• Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen.

Zorg voor een goede urenadministratie
Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.

Toetsbaar
De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen
Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Let op bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk heeft gewerkt, en niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Als je starter bent of zwanger

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.
• Je bent een starter: je hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
• Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.
• Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Zzp en DBA: de Belastingdienst zet de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

By | Nieuws | No Comments

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder voor u op een rij.

Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?
Eerder omgekeerd. Veel zzp’ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. De VAR hield de zzp’er in het ongewisse of hij/zij wel echt buiten dienstverband werkte. De enige zekerheid voor de zzp’er was dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Het nieuwe systeem biedt aan zowel opdrachtgever als zzp’er helderheid en zekerheid, mits ze volgens een modelovereenkomst werken. Dat is voor de zzp’er juist een verbetering.

Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe?
Dit spookverhaal duikt steeds op. Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.

Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt.

Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?
Nee. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alles wat nu mag, mag straks ook. Alles wat straks niet kan, kan nu ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan.

Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?
Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?
Nee. De modelovereenkomsten staan op Belastingdienst.nl. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heeft u zekerheid. Welke overeenkomst u neemt, kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.

Zet de DBA de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?
Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband (schijnzelfstandigheid), met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW uitkering. Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid.

Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA juist niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Legaliseert de DBA schijnzelfstandigheid?
Met de VAR kan de Belastingdienst niet handhaven op schijnzelfstandigheid. Als het bestaat, kan het niet worden aangepakt. In het nieuwe systeem kan de Belastingdienst wel handhaven. Dan wordt schijnzelfstandigheid niet gelegaliseerd, maar juist aangepakt.

Wat moet een zzp’er nu concreet doen?
Als overduidelijk is dat ze ondernemer zijn helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Ga naar een modelovereenkomst op Belastingdienst.nl.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel snellere betaling MKB en ZZP aan

By | Nieuws | No Comments

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de ongewenste lange betalingstermijnen tegengaat die op dit moment door grootbedrijven aan MKB’ers en zzp’ers worden opgelegd. In het voorstel wordt gepleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald.

Met het wetsvoorstel van het CDA, dat samen met ONL voor Ondernemers is ingediend, wil de Tweede Kamer de prikkel wegnemen dat grootbedrijven hun leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.
CDA Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt zijn blij met de steun van de Tweede Kamer: ‘De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen zijn 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water. Te late betalingen vormen voor MKB’ers en zzp’ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte om slechtere maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, kleiner.’

Op dit moment ervaren 53% van alle MKB-aannemers en gespecialiseerde aannemers met een leveranciersrelatie met grote hoofdaannemers problemen met te late betalingen. Het betreft betalingstermijnen van 60 tot 120 dagen. In de wet is geregeld dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, met een mogelijkheid om dit te verhogen naar 60 dagen. De uitzonderingspositie in de wet maakt het echter mogelijk dat grootbedrijven later dan 60 dagen kunnen betalen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. ‘Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren,‘ aldus Agnes Mulder.

Ook Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van ONL, is blij dat er eindelijk concrete actie wordt genomen: “Door lacunes in de huidige wetgeving kunnen op basis van inkoopmacht betalingstermijnen worden afgedwongen die de wettelijke termijn van maximaal 60 dagen ruimschoots overschrijden. Dit gaat tegen de letter en geest van de huidige wetgeving in. Als gevolg van deze oneerlijke handelspraktijken heeft het MKB grote moeite om voldoende werkkapitaal aan te houden voor hun dagelijkse activiteiten. Dit beperkt de investeringsruimte van deze bedrijven, belemmert hun groei en heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Door leveranciers na 60 dagen recht te geven op de wettelijke rente wordt de financiële prikkel weggenomen voor het grootbedrijf om extreem lange betalingen af te dwingen. Zo roepen we een effectieve regeling in het leven om deze oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.”

De Kamer wil dat minister Kamp voor 1 juni 2016 met een wetsvoorstel komt waarin de wettelijke vastgelegde vergoeding wordt geregeld.